Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng MOOOVIN (sau đây gọi là “Điều khoản”) là các điều khoản được quy định để sử dụng trang thông tin bất động sản “MOOOVIN” (sau đây gọi là “Trang này”) được điều hành bởi Công ty TNHH KACHIAL (sau đây gọi là “Công ty” ”) và cho các dịch vụ người dùng đi kèm với trang web (bao gồm các dịch vụ tạp chí e-mail được cung cấp như một phần của dịch vụ người dùng; những dịch vụ này sau đây được gọi là "dịch vụ này").Tất cả người dùng đã đăng ký (sau đây gọi là "người dùng") sẽ sử dụng dịch vụ theo điều khoản và các thông báo khác được Công ty thông báo riêng trên trang web này.

Điều 1 (Ứng dụng)

Các Điều khoản này sẽ áp dụng cho tất cả các vấn đề liên quan đến việc sử dụng dịch vụ giữa người dùng và công ty.
Ngoài thỏa thuận này, Công ty có thể đưa ra các điều khoản khác nhau (sau đây gọi là "điều khoản riêng") chẳng hạn như các quy tắc sử dụng liên quan đến dịch vụ này.Bất kể tên của chúng là gì, các điều khoản riêng này sẽ cấu thành một phần của các Điều khoản này.
Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản này xung đột với bất kỳ điều khoản nào trong Quy định riêng, trừ khi được quy định khác trong Quy định riêng, các điều khoản của Quy định riêng sẽ được ưu tiên hơn Điều khoản này.

Điều 2 (Đăng ký sử dụng)

Đối với dịch vụ này, người muốn đăng ký phải đồng ý với điều khoản này, đăng ký sử dụng theo phương thức do công ty chúng tôi chỉ định và khi công ty chúng tôi chấp thuận điều này, việc đăng ký sử dụng sẽ được hoàn thành.
Nếu Công ty xác định rằng người nộp đơn có bất kỳ lý do nào sau đây, Công ty có thể không chấp thuận đơn đăng ký và không có nghĩa vụ tiết lộ lý do từ chối đó.

 • Người nộp đơn đã cung cấp thông tin sai lệch khi đăng ký.
 • Nếu đơn đăng ký của một người đã vi phạm các điều khoản này
 • Ngoài ra, khi Công ty xác định rằng việc đăng ký sử dụng là không phù hợp

Điều 3 (Các vấn đề bị cấm)

Người dùng không được thực hiện các hành vi sau đây khi sử dụng Dịch vụ.

 • Hành vi vi phạm pháp luật, đạo đực hoặc trật tự công cộng
 • Hành vi liên quan đến hoạt động tội phạm
 • Các hành vi vi phạm nội dung của Dịch vụ này, bản quyền có trong Dịch vụ này, quyền nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác
 • Hành vi phá hủy hoặc can thiệp vào các chức năng của Công ty chúng tôi, người dùng khác hoặc máy chủ hoặc mạng của bên thứ ba khác
 • Hành vi sử dụng thông tin từ Dịch vụ này với mục đích thương mại
 • Các hành vi có thể cản trở hoạt động của các dịch vụ của Công ty chúng tôi
 • Hành vi truy cập hoặc cố gắng truy cập trái phép
 • Hành vi thu thập hoặc tích lũy thông tin cá nhân, v.v. liên quan đến người dùng khác
 • Hành vi sử dụng Dịch vụ vào mục đích bất hợp pháp
 • Các hành vi gây bất lợi, thiệt hại hoặc khó chịu cho những người dùng khác của Dịch vụ hoặc các bên thứ ba khác
 • Hành vi mạo danh người dùng khác
 • Các hoạt động tuyên truyền, quảng cáo, chào mời hoặc bán hàng trên Dịch vụ không được Công ty cho phép
 • Hành vi với mục đích gặp gỡ người lạ khác giới
 • Hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp lợi ích cho các thế lực chống đối xã hội liên quan đến các Dịch vụ của chúng tôi
 • Các hành vi khác mà Công ty cho là không phù hợp

Điều 4 (Về việc tạm ngừng sử dụng)

Nếu người dùng vi phạm điều khoản này hoặc điều khoản MOOOVIN ID, Công ty có thể đình chỉ việc người dùng sử dụng tất cả hoặc một phần từng dịch vụ của trang web này mà không cần thông báo trước cho người dùng.

Điều 5 (Thay đổi, Đình chỉ và Chấm dứt Dịch vụ)

Trong các trường hợp sau, Công ty có thể thay đổi hoặc tạm ngừng Dịch vụ mà không cần thông báo trước cho Người dùng.Ngoài ra, Công ty có thể tạm dừng hoặc chấm dứt việc cung cấp tất cả hoặc một phần Dịch vụ trong một thời gian dài sau khi thông báo cho Người dùng.

 • Trường hợp dịch vụ không thể cung cấp được vì lý do bất khả kháng như thiên tai, mất điện, chiến tranh, v.v.
 • Khi Công ty xét thấy cần thiết phải tạm dừng hoạt động của Dịch vụ
 • Khi Công ty thực hiện bảo trì hệ thống.

Điều 6 (Sửa đổi Điều khoản sử dụng)

 • Công ty có thể thay đổi (bao gồm bổ sung hoặc xóa, sau đây cũng tương tự) Điều khoản và các lưu ý khác.v.v mà không cần thông báo trước cho người dùng.
 • Sau khi đăng tải các điều khoản và điều kiện sửa đổi trên trang web này, người dùng sẽ được coi là đã chấp nhận chúng khi họ truy cập trang web và sử dụng dịch vụ này.

Điều 7 (Luật điều chỉnh và quyền tài phán)

Luật điều chỉnh của các Điều khoản này sẽ là luật của Nhật Bản và mọi tranh chấp liên quan đến các Điều khoản này sẽ thuộc thẩm quyền duy nhất của Tòa án Quận Tokyo hoặc Tòa án Tóm tắt Tokyo với tư cách là tòa sơ thẩm.Các điều khoản bổ sung


Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2022
Công ty TNHH KACHIAL

Điều khoản MOOOVIN ID

Điều 1 (Áp dụng các điều khoản)

 • Điều khoản MOOOVIN ID (sau đây gọi là “Điều khoản”) dành cho người dùng (sau đây gọi là “Người dùng”) sử dụng các dịch vụ do Công ty TNHH KACHIAL (sau đây gọi là “Công ty”) và ID cung cấp.
 • Nội dung của điều khoản này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước cho chủ sở hữu ID, vì vậy vui lòng tham khảo phiên bản mới nhất của điều khoản này được đăng tải trên dịch vụ này.
 • Nếu chủ sở hữu ID sử dụng dịch vụ này sau khi Công ty đã thay đổi nội dung của điều khoản này, thì sẽ được coi là chủ sở hữu ID đã đồng ý với sự thay đổi của điều khoản này.
 • Nếu có bất kỳ ghi chú, v.v. được Công ty đăng trên Dịch vụ (sau đây gọi là "ghi chú, v.v."), thì những ghi chú đó, v.v. sẽ là một phần của các Điều khoản này.

Điều 2 (Chủ sở hữu ID)

 • Chủ sở hữu ID (sau đây gọi là "chủ sở hữu ID") là những người đăng ký thông tin cần thiết do công ty chúng tôi chỉ định trên dịch vụ này và đã được Công ty chấp thuận cho việc sử dụng ID duy nhất (sau đây gọi là MOOOVIN ID) của Công ty (thủ tục từ đăng ký thông tin đến phê duyệt sau đây được gọi là "Đăng ký ID"). (Quá trình từ khi đăng ký thông tin đó đến khi phê duyệt như vậy sau đây được gọi là "đăng ký ID").Sau khi đăng ký ID, chủ sở hữu ID sẽ có thể sử dụng các dịch vụ dành cho chủ sở hữu ID trong dịch vụ này (sau đây gọi là "dịch vụ mục tiêu").
 • Người dùng được coi là đã đồng ý với nội dung của thỏa thuận này tại thời điểm đăng ký ID. Dấu hiệu không chấp nhận chỉ được chấp nhận khi không đăng ký ID.
 • Vui lòng nhập dữ liệu chính xác của bạn vào trường nhập của trang dành riêng cho đăng ký chủ sở hữu ID trên dịch vụ này và đăng ký ID của bạn.Không được đăng ký hộ.
 • Khi đăng ký ID, vui lòng đăng ký địa chỉ e-mail do chính chủ sở hữu ID sở hữu.
 • Chúng tôi không chấp nhận việc đăng ký bằng địa chỉ email của người khác.Trong trường hợp địa chỉ email được chia sẻ bởi nhiều người như công ty, trường học, gia đình, v.v., địa chỉ email chỉ được phép đăng ký khi được sự đồng thuận của những người được chia sẻ.Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp này, việc sử dụng dịch vụ mục tiêu cũng sẽ bị hạn chế với người đăng ký.
 • Nếu thông tin đăng ký có bất kỳ thay đổi nào, chủ sở hữu ID phải nhanh chóng thay đổi các thông tin đó.
 • Một người dùng không được phép đăng ký hoặc sở hữu nhiều ID
 • Khi sử dụng dịch vụ mục tiêu, chủ sở hữu ID sẽ nhập địa chỉ e-mail và mật khẩu đã đăng ký tại thời điểm đăng ký ID và Công ty sẽ coi mọi hành động được thực hiện bằng địa chỉ e-mail và mật khẩu được sử dụng bởi chủ sở hữu ID có địa chỉ e-mail và mật khẩu khớp với địa chỉ e-mail và mật khẩu đã đăng ký với Công ty.Ngay cả trong trường hợp không chắc là địa chỉ email và mật khẩu bị đánh cắp hoặc sử dụng sai mục đích, chủ sở hữu ID có địa chỉ email và mật khẩu khớp với thông tin đăng ký ID sẽ phải chịu trách nhiệm về những hành vi đó trừ khi có sự sơ suất nghiêm trọng hoặc cố ý từ phía Công ty.
 • Trong các trường hợp sau, chúng tôi có thể thực hiện các hành động cần thiết (bao gồm cả những hành động pháp lý) đối với chủ sở hữu ID mà không cần thông báo trước, chẳng hạn như đình chỉ hoặc chấm dứt tất cả hoặc một phần dịch vụ, xóa ID đã đăng ký, xóa tài khoản đã đăng ký. địa chỉ e-mail, thu hồi tư cách chủ sở hữu ID và yêu cầu bồi thường thiệt hại.Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc bất lợi nào mà chủ sở hữu ID phải gánh chịu do các hành động đó.
 • Khi chủ ID đã không sử dụng (đăng nhập) ID MOOOVIN trong vòng 3 năm gần nhất và khi chủ ID không thể nhận các thông tin liên lạc khác nhau từ Công ty qua e-mail do lỗi hoặc khi chủ ID đã chọn "không nhận" cho tất cả cài đặt e-mail đến.
 • Khi chúng tôi xác định rằng chủ sở hữu ID đang hoặc có thể vi phạm các Điều khoản dịch vụ này hoặc các điều khoản sử dụng hoặc ghi chú cho từng dịch vụ được trình bày tại thời điểm sử dụng dịch vụ (gọi chung là "Điều khoản dịch vụ").
 • Khi Chủ ID thực hiện một hành động mà Công ty cho là không phù hợp với hoạt động Dịch vụ của công ty chúng tôi.
 • Khi sử dụng dịch vụ này, chủ sở hữu ID phải xác nhận và đồng ý với các điều khoản dịch vụ trước khi sử dụng dịch vụ.

Điều 3 (Những điều cấm đối với người sở hữu ID)

Khi sử dụng Dịch vụ mục tiêu, Chủ sở hữu ID không được tham gia vào bất kỳ hành vi nào sau đây hoặc hành vi mà Công ty cho là có khả năng thuộc bất kỳ hành vi nào sau đây:

 • Hành vi vi phạm bản quyền, quyền chân dung hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác của người dùng hoặc bên thứ ba khác
 • Hành vi xâm phạm tài sản, quyền riêng tư, v.v. của người dùng khác hoặc bên thứ ba
 • Các hành động vu khống, bôi nhọ, làm phiền hoặc gây khó chịu cho người dùng hoặc bên thứ ba khác.
 • Các hành vi truy cập bất hợp pháp vào máy chủ của Công ty hoặc các máy tính khác, gửi hoặc đăng các chương trình máy tính có hại, e-mail có hại, v.v.
 • Các hành động sử dụng dịch vụ với mục đích thương mại.
 • Hành động dẫn đến hành vi phạm tội.
 • Hành vi sao chép, bán, xuất bản hoặc sử dụng thông tin thu được thông qua Dịch vụ mục tiêu ngoài phạm vi sử dụng cá nhân
 • Các hành động cản trở hoạt động của dịch vụ hoặc gây tổn hại đến uy tín của Công ty hoặc các đối tác của Công ty.
 • Hành vi thực hiện hoạt động cung cấp thông tin nhằm mục đích bán hàng, kiếm lời
 • Sử dụng dịch vụ mục tiêu để cố ý đánh lừa Công ty hoặc các đối tác kinh doanh của Công ty bằng cách cung cấp thông tin sai lệch.
 • Các hành vi khác vi phạm hoặc có thể vi phạm luật, pháp lệnh, trật tự và đạo đức hoặc các Điều khoản này

Điều 4 (Không bảo lãnh)

Công ty nỗ lực cung cấp các dịch vụ và thông tin đáng tin cậy cho chủ sở hữu ID trong Dịch vụ mục tiêu, nhưng không đảm bảo bất kỳ mục nào sau đây.Khi sử dụng dịch vụ mục tiêu, chủ sở hữu ID phải tự đánh giá tính hữu ích của dịch vụ mục tiêu cũng như thông tin và dịch vụ được cung cấp trong dịch vụ mục tiêu và sử dụng nó theo trách nhiệm của mình.

 1. Tất cả thông tin được cung cấp trên Dịch vụ mục tiêu (bao gồm tất cả thông tin có trong các trang được liên kết do bên thứ ba quản lý và vận hành được hiển thị trên Dịch vụ mục tiêu dưới dạng Dịch vụ mục tiêu; sau đây cũng sẽ áp dụng điều tương tự) tính hữu dụng, tính phù hợp, tính đầy đủ, tính chính xác, tính an toàn, tính hợp pháp, tính hiện tại...
 2. Dịch vụ mục tiêu và các sản phẩm, dịch vụ, thông tin, v.v. có sẵn thông qua Dịch vụ mục tiêu là phù hợp và đáp ứng mong muốn hoặc kỳ vọng của Chủ sở hữu ID.
 3. Sẽ không có lỗi hoặc trở ngại trong việc cung cấp Dịch vụ mục tiêu
 4. Các e-mail, nội dung trang web, v.v. được gửi liên quan đến Dịch vụ mục tiêu không chứa các thành phần có hại như vi-rút máy tính...
 5. Duy trì tính liên tục và nhất quán của dịch vụ mục tiêu

Điều 5 (Trách nhiệm của Công ty và Chủ ID)

 • Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào do việc sử dụng dịch vụ mục tiêu của chủ sở hữu ID (bao gồm nhưng không giới hạn ở từng mục trong phần này) hoặc không thể sử dụng dịch vụ (Bao gồm, nhưng không giới hạn, nỗi đau tinh thần gây ra cho chủ sở hữu ID hoặc bên thứ ba, hoặc những bất lợi khác bao gồm tổn thất tài chính.) trừ khi có sự sơ suất nghiêm trọng hoặc cố ý từ phía Công ty.Ngay cả khi chúng tôi chịu trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi sẽ được giới hạn ở những thiệt hại trực tiếp và thông thường.
 • Thiệt hại mà chủ sở hữu ID phải chịu do các hành động như tải xuống nội dung do bên thứ ba cung cấp và truy cập các trang web được liên kết do bên thứ ba quản lý và điều hành thông qua Dịch vụ mục tiêu.
 • Những thiệt hại mà chủ sở hữu ID phải chịu do sửa đổi trái phép dịch vụ hiện hành, truy cập trái phép vào dữ liệu liên quan đến dịch vụ hiện hành, nhiễm vi-rút máy tính hoặc các hành vi trái phép khác, bất chấp các biện pháp bảo mật hợp lý của Công ty.
 • Hư hỏng do gián đoạn, chậm trễ, ngừng hoạt động, mất dữ liệu hoặc truy cập trái phép vào hệ thống hoặc dịch vụ do đường dây liên lạc hoặc lỗi máy tính.
 • Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ rắc rối nào phát sinh giữa người sở hữu ID và các bên thứ ba khác khi người sở hữu ID sử dụng dịch vụ mục tiêu, trừ khi có sự cố hoặc sơ suất nghiêm trọng từ Công ty, chủ sở hữu ID sẽ giải quyết vấn đề bằng chi phí và trách nhiệm của mình.
 • Nếu Công ty hoặc bên thứ ba bị thiệt hại do hành vi vi phạm các Điều khoản này hoặc Điều khoản dịch vụ của chủ sở hữu ID, chủ sở hữu ID phải bồi thường tất cả các thiệt hại đó bằng trách nhiệm và chi phí của mình.

Điều 6 (Xử lý thông tin cá nhân)

 • Công ty tôn trọng quyền riêng tư của chủ sở hữu ID và chú ý đến việc quản lý thông tin cá nhân của tất cả chủ sở hữu ID.Thông tin cá nhân mà Công ty có được từ những người có ID trong quá trình quản lý và vận hành Dịch vụ mục tiêu sẽ được xử lý theo "Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân".
 • Ngay cả khi chủ sở hữu ID ngừng sử dụng dịch vụ mục tiêu hoặc rút khỏi hệ thống người dùng duy nhất cho dịch vụ mục tiêu (bất kể lý do gì), trừ khi Chủ ID hủy ID MOOOVIN của mình theo các thủ tục do Công ty quy định riêng, Công ty có thể tiếp tục lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân của Chủ ID. Chủ sở hữu ID đồng ý trước với điều này.

Điều 7 (Thu thập và sử dụng thông tin thuộc tính và lịch sử hành động)

 • Chủ ID đồng ý trước rằng Công ty có thể thu thập thông do Chủ ID cung cấp thông qua việc sử dụng Dịch vụ như tuổi, giới tính, nghề nghiệp, khu vực cư trú, v.v. và lịch sử hoạt động của Chủ ID trên Dịch vụ và Công ty có thể sử dụng dữ liệu thống kê được tạo dựa trên thông tin bất động sản và lịch sử hành động đó mà không có bất kỳ hạn chế nào, bất kể thời hạn hiệu lực của Điều khoản này.Ngoài ra, Công ty sẽ không tiết lộ thông tin có thể xác định chủ sở hữu ID cá nhân cho bên thứ ba, trừ khi được yêu cầu dựa trên cơ sở pháp lý hoặc khi được sự đồng ý của chủ sở hữu ID.
 • Khi Chủ ID sử dụng ID MOOOVIN để đăng nhập vào dịch vụ, chúng tôi có thể sử dụng thông và lịch sử hành động (cho dù thông tin được lấy trước hay sau khi Chủ ID đồng ý với các Điều khoản Sử dụng này) để phân phối và hiển thị quảng cáo, v.v. và để cung cấp dịch vụ. Chủ sở hữu ID đồng ý trước với điều này.

Điều 8 (Loại trừ lực lượng chống đối xã hội)

Người có ID phải tuyên bố rằng họ không phải là lực lượng chống đối xã hội (các băng đảng có tổ chức, thành viên băng đảng, những người chưa từng là thành viên băng đảng dưới 5 năm, thành viên của các nhóm tội phạm có tổ chức, các công ty liên quan đến các nhóm tội phạm có tổ chức, những kẻ lừa đảo công ty, v.v., hoặc những nhóm khác tương tự) và sẽ không tham gia vào các hành vi bất hợp pháp như hành vi bạo lực, hành vi lừa đảo, hành vi đe dọa hoặc cản trở hoạt động kinh doanh, ngay cả trong tương lai.Trong trường hợp điều đó bị vi phạm, chúng tôi sẽ chấp nhận đình chỉ MOOOVIN ID và dịch vụ mục tiêu hoặc hủy hợp đồng.

Điều 9 (Cấm chuyển giao quyền và nghĩa vụ)

Chủ sở hữu ID không được chuyển nhượng cho bên thứ ba hoặc cầm cố làm tài sản thế chấp tư cách của chủ sở hữu ID liên quan đến dịch vụ đích cũng như các quyền và nghĩa vụ dựa trên tư cách đó trừ khi có sự đồng ý trước của Công ty.

Điều 10 (Luật áp dụng và quyền tài phán)

Các Điều khoản này sẽ được giải thích theo luật pháp Nhật Bản và Tòa án quận Tokyo hoặc Tòa án Tóm tắt Tokyo sẽ là tòa án có thẩm quyền xét xử sơ thẩm đối với các tranh chấp liên quan đến các Điều khoản này.Các điều khoản bổ sung


Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2022
Công ty TNHH KACHIAL