Những thuật ngữ về tìm kiếm bật động sản

Danh mục

Nhà mới

Chỉ dành cho các căn hộ không có người ở hoặc cho các căn hộ đã được cung cấp trong vòng một năm kể từ khi hoàn thành xây dựng.