Những thuật ngữ về tìm kiếm bật động sản

Danh mục

Tiền cọc

Khi hợp đồng cho thuê toà nhà của khách hàng mới được ký kết. Tiền do bên thuê đặt cọc cho bên cho chủ thuê sẽ được sử dụng cho các mục đích sau đây: 1) Tài sản thế chấp đối với việc không thanh toán hoặc chưa thanh toán tiền thuê nhà. 2) Trả trước chi phí sửa chữa và chi phí phục hồi do người thuê chịu theo hợp đồng. Khi hợp đồng kết thúc, số tiền sau khi trừ đi số tiền trong 1.2 sẽ được trả lại cho người thuê nhà.