Những thuật ngữ về tìm kiếm bật động sản

Danh mục

Xây dựng kiểu RC

Xây dựng bê tông cốt thép (RC) là một phương pháp xây dựng trong đó các thành phần cấu trúc chính, như cột, dầm, tường và sàn, được làm bằng thép và bê tông cốt thép.