Những thuật ngữ về tìm kiếm bật động sản

Danh mục

Phí môi giới

Khoản tiền thù lao mà nhà điều hành kinh doanh giao dịch tòa nhà và lô đất (công ty bất động sản) có thể nhận được từ khách hàng (chủ nhà) dựa trên hợp đồng trung gian khi hợp đồng cho thuê, v.v. được ký kết thông qua trung gian của nhà điều hành kinh doanh giao dịch tòa nhà và lô đất