Những thuật ngữ về tìm kiếm bật động sản

Danh mục

Hợp đồng thuê có thời hạn

Hợp đồng thuê nhà có thời hạn là hình thức hợp đồng trong đó hợp đồng thuê nhà kết thúc mà không được gia hạn khi hết thời hạn hợp đồng được ấn định tại thời điểm ký kết hợp đồng.