Những thuật ngữ về tìm kiếm bật động sản

Danh mục

Room share

Chia sẻ phòng là hình thức căn hộ cho thuê chia sẻ cho nhiều người cùng sinh sống ở một nơi cư trú và đó là một hình thức sống mà bạn có thể tận hưởng “chia sẻ” và “tương tác” chỉ nhà tập thể mới có.