Những thuật ngữ về tìm kiếm bật động sản

Danh mục

Ưu tiên trạng thái hiện tại

Lưu ý rằng ngay cả khi có một sự khác biệt nhỏ giữa các thiết bị phòng hiện tại và bản vẽ cung cấp, v.v., các điều kiện hiện tại sẽ được ưu tiên khi bàn giao phòng.